اعضای هیات مدیره مجمع رنتکاران جزیره کیش

امیر حسین دژدار
دکتر محمد حسین باقری
محمد رضا اکبری
علیرضا نصیری
حمید مولایی
بهزاد سمیعی